Робоча програма

Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу: формування системи знань, уміньта навичок про поведінку людей у групах, виконнаня великих проектів,організацію колективу розробників, ролі і місця особистості в колективі, роліта норми поведінки особистостей, а також методи та засоби реалізаціїспілкування в колективі (комунікації).

Завдання курсу:

У результаті вивчення навчальноїдисципліни студент повинен

Знати:

-        Класифікації та характеристики груп.

-        \Складові, відношення та процеси в групі.

-         Етапи формування групи, виключення або включення особи в групу.

-        Визначення організацій. Поняття «структура» і «культура».

-        Поняття, форми, види та моделі комунікації.

-         Комп’ютерні засоби комунікації.

-         Системи оцінки вартості розроблення та тривалостіпроектів.

Вміти:

-        Організовувати колектив розробників;

-       Визначати ролі і місця розробників в колективі ;

-        Визначати ролі та норми поведінки особистостей;

-        \Застосовувати методи та засоби реалізації спілкування вколективі (комунікації).

Міждисциплінарнізв’язки:

1)     Економіка програмногозабезпечення;

2)     Менеджмент проектів програмногозабезпечення;

3)     Управління ІТ;

4)     Інженерія програмногозабезпечення ;

5)     Інформаційні технології.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

У тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Групова динаміка

Тема 1. Група

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Формування групи

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Структура групи

10

3

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Культура груп

8

2

1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

36

9

7

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Комунікації

Тема 1. Процеси комунікацій

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Комп''ютерні засоби комунікації

9

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Системи оцінки вартості розроблення великого програмного проекту

10

3

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Оцінка тривалості проекту

8

2

1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 Разом за змістовим модулем 2

36

9

7

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Усього годин

72

18

14

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 


  Описнавчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Нормативна

Напрям підготовки

6.050103  Програмна інженерія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

І-й

 

Семестр

Загальна кількість годин – 72

1-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

 

Практичні, семінарські

14 год.

 

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

40 год.

 

Вид контролю: залік


 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять ісамостійної роботи до загальної кількості годин відповідно становить (%):

для денної форми навчання –  44% аудиторна робота, 56%- самостійна робота

 Індивідуальнізавдання

 

Виконайте і проаналізуйтезавдання з організації робочої групи проекту, розрахунку його тривалості тавартості за наступним планом:

 

1. Визначіться зі складом проектної групи. Оберітьтему та вивчіть опис обраного проекту.

2. Розподіліть ролі та відповідальності учасниківпроектної групи. Обґрунтуйте свій вибір.

3.Визначте цілі і завдання проекту.

4. Складіть план-графік проекту (MS Project).

5. Складіть кошторис проекту.

Темипроектів:

1)  Інформаційнасистема ВНЗ.

2)  Інформаційнасистема організації торгівлі.

3)  Інформаційнасистема автопідприємства міста.

4)  Інформаційнасистема готельного комплексу.

5)  Інформаційнасистема представництва туристичної фірми в зарубіжній країні.

6)  Інформаційнасистема залізничної пасажирської станції.

7)  Інформаційнасистема міської філармонії.

 

Методи навчання

 Комплексневикористання різноманітних методів організації і здійсненнянавчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотиваціїїх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутньогоінженера-програміста з урахуванням індивідуальних особливостей учасниківнавчального процесу й спілкування.

З метою формування професійнихкомпетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечуютькомплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад,комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методівнавчання:

·       робота в малих групах,

·       мозковий штурм,

·       ситуативне моделювання

 

8.    Методи контролю

         Педагогічний контроль здійснюється здотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності ісистемності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю(усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотиваціїстудентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповіднодо специфіки фахової підготовки перевага надається практичному контролю.

1. Поточний контроль – виконанняпрактичних завдань, виконання тестів одиничного, множинного вибору, контрольніроботи.

2. Модульний контроль – виконаннякомплексних контрольних робіт і завдань.

3. Підсумковий контроль – виконаннятестових і прикладних завдань.


   Рекомендована література

Базова

1.    Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. - М. : Рефл-бук. - К. :Ваклер, 2001. - 656 с.

2.    Рунов А.В. Особенности коммуникативной среды в моделях информационногообщества /А.В. Рунов. - М.: РГИУ, 2003. - 112 с.

3.    Андреева Г.М. Социология / Г.М. Андреева. - М. : РГИУ, 2000. - 350 с.

4.    Маскон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

5.    Соммервилл  И.   Инженерия программного   обеспечения  / И. Соммервилл. - М. : Вильямс, 2002. - 540с.

6.    Харрис Ричард. Психология массовых коммуникации / Ричард Харрис. - СПБ,2001. -320 с.

7.    Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. пособие / В.Б. Кашкин. -Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. - 175 с.

8.    Рогов Е.И.  Психология группы / Е.И.Рогов. - М. : Валдос, 2007. - 430 с.

 Допоміжна

9.     Forsyth Donelson R. Groupdunamics / R. Forsyth Donelson. – Wadsworth Publishing, -2005. – 500 p.

10.          Фатрел   Р.Т.    Управление  программными   проектами   / Р.Т. Фатрел,                 Д.Ф. ІІІафер, Л.И. Шафер. -М.: Вильямс, 2003. - 1120 с.

11.      Співаковський О.В., ЩедролосьєвД.Є., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Федорова Я.Б., Кудас Н.А.Інформаційні  технології в управліннівищими навчальними закладами (прикладний аспект): Методичний посібник. Виданнядруге – Херсон: Айлант, 2005. – 208с.

12.          Едвард Йордан. Путь камикадзе / Йордан Эдвард. - М. : Лори, 2000. - 324 с.

 Інформаційні ресурси

 

13.  Вступ до інженерії програмногозабезпечення - http://lib.rus.ec/b/398350/read

14.  Оцінювання вартості проекту –

      http://www.programsfactory.univ.kiev.ua/content/books/2/151

15.  Підходи до оцінки економічнихпоказників програмних проектів –

      http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=606

16.  Оцінка тривалості проекту –

      http://studentbooks.com.ua/content/view/1314/42/1/1/