WIKI

ФОКАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ


Застосовується при пошуку нових модифікацій відомих пристроїв і способів, зокрема ТНП, створенні реклами товарів, а також для тренування уяви [113].
Метод має на меті подолати інерцію мислення при вирішенні творчих завдань та активізувати здатності до інноваційних рішень шляхом перенесення ознак випадково вибраних об'єктів на удосконалений об'єкт, який повинен знаходитися у фокусі переносу.
 
ІСТОРІЯ
 
Метод фокальних об'єктів - спосіб конструювання нового об'єкта шляхом застосування до нього властивостей інших об'єктів. Він був запропонований в 1926 році німецьким професором Е. Кунце («метод каталогу»), в 50-ті роки вдосконалений американським ученим Чарльзом Вайтінгом в США [168].
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
Метод відрізняється простотою і великими (необмеженими) можливостями пошуку нових точок зору на розв’язувану проблему. У методі використовуються асоціативний пошук та евристичні властивості випадковості.
 Цей метод дозволяє швидке знаходження ідей нових, незвичних товарів широкого вжитку, пропозиції принципово нових підходів до організаційних форм виробництва.
  Метод фокальних об'єктів може бути корисний і як засіб для тренування і розвитку фантазії та асоціативного мислення. Існує ряд комп'ютерних програм, що підтримують процедури випадкового асоціативного пошуку для методу фокальних об'ктов.
Суть - активізація асоціативного мислення людини. Приєднання до фокального об'єкту ознак випадкових об'єктів дозволяє ставати джерелом гіпотез, з якими далі йде робота як з новими проектними ідеями: їм дається експертна оцінка, вони відбираються і розглядаються з точки зору можливостей і шляхів реалізації. Тут важливим є те, що асоціативний ряд підкріплюється несподіваними гіпотезами.
Сутність полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на вдосконалюваний об'єкт, який лежить як би у фокусі перенесення і тому називається фокальним. Виниклі незвичайні поєднання прагнуть розвинути шляхом вільних асоціацій [110].
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         Простота освоєння і необмежені можливості пошуку нових підходів до проблеми.
·         Нешаблонність висунутих ідей.
·         Універсальність методу.
 
НЕДОЛІКИ
 
·         Непридатність для вирішення складних завдань.
·         Метод і всі його різновиди дають тільки прості поєднання.
·         Відсутність правил відбору і внутрішніх критеріїв оцінки одержуваних ідей.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
З умов завдання виділити об'єкт (прототип), що підлягає удосконаленню (ФО), уточнити мету.
Вибрати 3-4 випадкових об'єктів (відкривши навмання каталог, книгу і т. п.).
Виписати для кожного з них кілька характерних ознак (властивостей).
Вибирається фокальний об'єкт - на ньому фокусується думка.
Отримані ознаки перенести на прототип (фокальний об'єкт) - отримати нові сполучення.
Нові поєднання розвинути шляхом вільних асоціацій. Зафіксувати всі цікаві ідеї.
Оцінити нові ідеї й відібрати найбільш ефективні з точки зору реалізації. Сформулювати завдання на розробку нових модифікацій об'єкта.
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Списки ідей і пропозицій по новим модифікаціям об'єкта. В результаті можна знайти кілька зовсім несподіваних варіантів вирішення проблеми, отримати незвичайні поєднання, нові якості, які збуджують ланцюг асоціацій, необхідних для творчих рішень.
 
ВИСНОВКИ
 
Метод фокальних об'єктів базується на встановленні асоціативним шляхом, насамперед, зв'язків між фокусом і випадковим словом, яке може визначати властивості, призначення або структуру системи або об'єкта.
Метод призводить до несподіваних комбінацій. Використання випадковості дозволяє отримувати рішення, які не можуть бути отримані іншими, логічними способами, які на підсвідомому рівні "відсікають" удавані незвичайними рішення. Частина поєднань виявиться вже реалізованою, частина безглуздою, але можливі і цікаві поєднання, з яких народжуються нові об'єкти та ідеї. Більш пильної уваги з боку бізнесу заслуговують на перший погляд абсурдні поєднання, тому при виборі відповідного контексту вони виявляться цілком реалізованими.
Метод дозволяє запропонувати принципово нові підходи до конструювання середовища, ефективні при пошуку нових форм і принципів дії проектованого об'єкта.
Ефективність МФО визначається вмінням людини будувати оригінальні асоціативні ланцюжки.
Застосування: для пошуку модифікацій відомих пристроїв і способів, розширення асортименту товарів, нових сфер застосування вже відомих ефектів, речовин, відходів виробництва. Метод фокальних об'єктів ефективно застосовувати як метод тренування фантазії - і для школярів, і для дорослих [110,111].
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.           Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л. и др. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. – 384 с.